3x3 Chance Tour Kroměříž

Kroměříž, Zlínský, Czech Republic

Saturday, June 13, 2020

Overview

Overview

Zahájení prezence v 8,30 hodin. Ukončení prezence v 9,30 hodin, neprezentovaná družstva nebudou připuštěna do soutěže!
První utkání v soutěži od 10,00 hodin (muži) od 11,00 hodin (ženy). Změny provede Soutěžní komise turnaje dle místních podmínek.

Podrobné podmínky pro turnaj jsou v Rozpisu soutěže na webu cbf.cz, sekce ČBF 3x3, http://3x3.cbf.cz/ (Vyhlášení soutěže ČBF 3x3, Rozpis soutěže ČBF 3x3). Turnaje se může zúčastnit každé řádně přihlášené družstvo, schválené Řídícím orgánem soutěže (bez ohledu na klubovou příslušnost a národnost hráčů).
Startovného, pro dospělé Kč 600,- (25,- €) a pro mládež U18 400,- Kč (15,- €), uhraďte do 10. 6. 2020 na číslo účtu 2001623495/2010 pod variabilním symbolem 33002 (IBAN:CZ1720100000002001623495 BIC: FIOBCZPPXXX) a do zprávy pro příjemce uveďte název Vašeho družstva. V případě, že družstvo zaplatí startovné a nebude se turnaje moci zúčastnit, bude mu startovné vráceno, pakliže se odhlásí nejpozději 11. 6. 2020 do 10:00 hodin.

Družstva jsou dále povinna zaslat požadavek na velikosti dresů pro své hráče (S, M, L, XL, XXL, XXXL) na adresu 3x3@cbf.cz. Dresy dostanou hráči pouze jednou a musí je používat na všechny turnaje Chance 3x3 - Tour 2020, kterých se zúčastní. Pokud hráč nemá dres při prezenci na dalším turnaji, bude připuštěn k soutěži jen v případě, až si zakoupí nový oficiální dres za cenu 1 000,-- Kč, tj. 40,-- €.

Finanční odměna pro družstva za umístění v turnaji:
1. místo (muži, ženy) – Kč 8 000,-
2. místo (muži, ženy) – Kč 4 000,-
3. místo (muži, ženy) – Kč 2 000,-
Finanční odměna za dovednostní soutěže 2 000,- Kč
Mládež U18 obdrží za umístění v turnaji a v dovednostních soutěžích věcné ceny.


Presence starts at 8.30 am. Closing of the presence at 9.30 am, non-presented teams will not be admitted to the competition!
The first match in the competition from 10.00 hours (men) from 11.00 hours (women). Changes will be made by the Tournament Competition Commission according to local conditions.

Detailed conditions for the tournament are in the Schedule of the competition on the website cbf.cz, section ČBF 3x3, http://3x3.cbf.cz/ (Announcement of the competition ČBF 3x3, Schedule of the competition ČBF 3x3). The tournament is open to any duly registered team approved by the Competition Managing Authority (regardless of club affiliation and player nationality).
The entry fee, CZK 600,- (25,- €) for adults and CZK 400,- (15,- €) for young people U18, pay by 10 June 2020 to account number 2001623495/2010 under the variable symbol 33002 (IBAN: CZ1720100000002001623495 BIC: FIOBCZPPXXX) and state the name of your team in the message for the recipient. In the event that the team pays the entry fee and will not be able to participate in the tournament, the entry fee will be refunded if it unsubscribes no later than June 11, 2020 by 10:00 am.

Teams are also obliged to send a request for the size of jerseys for their players (S, M, L, XL, XXL, XXXL) to the address 3x3@cbf.cz. Players will only receive jerseys once and must use them for all Chance 3x3 - Tour 2020 tournaments in which they participate. If a player does not have a jersey when attending the next tournament, he will be admitted to the competition only if he buys a new official jersey for the price of CZK 1 000,- 40 (€ 40).

Financial reward for teams for placing in the tournament:
1st place (men, women) - CZK 8 000,-
2nd place (men, women) - CZK 4 000,-
3rd place (men, women) - CZK 2 000,-
Financial reward for skill competitions CZK 2 000,-
U18 youth will receive material prizes for placing in tournaments and skill competitions.

This event is part of a tour:

3x3 Chance Tour 2020

See other tour events

Info

Info
Court types4 plastic tiles courts
Teams in event38
DateJun 13, 2020
LocationKroměříž, Zlínský, Czech Republic
AddressVýstaviště Floria

CZECH BASKETBALL FEDERATION

Organizer since

2012-05-14

Organized events

119

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more