Streetball Bełchatów 2021

Bełchatów, Powiat Bełchatowski, Lódzkie, Poland

Saturday, June 19, 2021

Overview

Overview

1. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy " STREETBALL BEŁCHATÓW 2021” jest MUKS z siedzibą
w Bełchatowie. Współorganizatorem jest Miasto Bełchatów oraz Miejskie Centrum Sportu
w Bełchatowie.

2. NAZWA IMPREZY I JEJ CEL
Turniej rozgrywany jest pod nazwą „STREETBALL BEŁCHATÓW 2021”. Celem imprezy
jest popularyzacja koszykówki młodzieżowej oraz wyłonienie najlepszych zespołów turnieju

w kategoriach U17 i U15.

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGEGRANIA TURNIEJU
Turniej "STREETBALL BEŁCHATÓW 2021” odbędzie się w dniu 19 czerwca 2021
w Bełchatowie koło Miejskiego Centrum Kultury przy placu Narutowicza. W razie złych
warunków atmosferycznych Organizator może przenieść miejsce zawodów do innego
obiektu sportowego, o czym poinformuje wszystkich uczestników.

4. KATEGORIE ROZGRYWEK
Turniej " STREETBALL BEŁCHATÓW 2021” będzie się odbywał w następujących
kategoriach:
* U-17 Mężczyzn (dla zawodników w rocznikach 2004 i młodszych),
* U-17 Kobiet (dla zawodniczek w rocznikach 2004 i młodszych),
* U-15 Mężczyzn (dla zawodników w rocznikach 2006 i młodszych),
* U-15 Kobiet (dla zawodniczek w rocznikach 2006 i młodszych).

5. ZASADY REJESTRACJI I UCZESTNICTWA
a) Do turnieju może zgłosić się każdy zespół, którego zawodnicy utworzą drużynę 3 lub 4
osobową;
b) Zgłoszenia do turnieju należy dokonywać najpóźniej do 16 czerwca 2021 r. do godz. 23.59;
c) Kartę zgłoszeniową - https://bit.ly/3oAWhtQ (załącznik nr 1) należy wysłać na adres: muks_belchatow@wp.pl
do 16 czerwca 2021 r. do godz. 23.59;
d) Informacja o weryfikacji zespołów będzie podawana każdorazowo w formie e-mail
przesyłana do drużyn 17 czerwca 2021 roku przed turniejem;
e) Każdy zawodnik musi posiadać konto na platformie play.fiba3x3.com (najpóźniej
na 7 dni przed turniejem);
f) UWAGA! Weryfikacja zgłoszeń będzie odbywać się przed turniejem w biurze zawodów
turnieju 30 minut przed rozpoczęciem turnieju;
g) Podczas weryfikacji każdy uczestnik będzie miał obowiązek okazania dokumentu
tożsamości ze zdjęciem;
h) Ostatecznym potwierdzeniem pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji będzie
nadesłanie e-maila (muks_belchatow@wp.pl) przez zespół (karta zgłoszeniowa) oraz
dostarczenie do Organizatora przed turniejem (30 minut przed rozpoczęciem) Klauzulę
Informacyjną - https://bit.ly/343WETW (załącznik nr 2) oraz Zgodę Rodziców lub opiekunów prawnych - https://bit.ly/2QEwcgU (załącznik nr 3) przez wszystkich zawodników. Zespół zgłasza skład w liczbie 3 (trzech)
lub 4 (czterech) zawodników;
i) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy zespołu uczestniczącego
w rozgrywkach, w przypadku, kiedy nazwa zespołu jest obraźliwa;
j) Organizator zastrzega sobie prawo do ponownej weryfikacji uczestników w trakcie trwania
turnieju na podstawie ich dowodów tożsamości/legitymacji szkolnych lub paszportów
w przypadku osób niepełnoletnich;
k) Dana kategoria rozgrywek zostanie rozegrana tylko w przypadku, kiedy do turnieju zgłosi
się minimum 5 zespołów;
l) Ilość zgłaszanych zespołów jest ograniczona. O zapełnieniu limitu miejsc organizator
będzie informował w informacjach medialnych na stronie www.mcs.belchatow.pl

6. SYSTEM ROZGRYWEK
System rozgrywek dla każdej kategorii będzie opracowywany osobno przez Organizatorów po
zamknięciu zgłoszeń i publikowany w postaci e-maila (komunikatu) do 18 czerwca 2021 roku
przed rozpoczęciem danego turnieju tj.:
- rywalizacja w dwóch grupach (3+3);
- zwycięzcy grup awansują bezpośrednio do półfinałów;
- zespoły z miejsc 2-3 zagrają w barażach o awans do półfinałów (2A – 3B i 3A – 2B);
- półfinały;
- finał i mecz o III miejsce.

7. PRZEPISY I ZASADY GRY
Mecze w ramach turnieju „STREETBALL BEŁCHATÓW 2021” rozgrywane będą w oparciu
o aktualne przepisy do gry w koszykówkę 3x3 FIBA;
Mecze będą rozgrywane oficjalnymi piłkami dla rozgrywek 3x3 w rozmiarze 6 dla każdej
kategorii rozgrywek zgodnie z przepisami 3x3 FIBA;
Decyzje związane z przebiegiem gry wynikające z przepisów gry 3X3 FIBA podejmuje sędzia
zawodów;
Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej; W sprawach nie
objętych przepisami gry 3x3 FIBA, decyzje podejmuje organizator turniej.

8. SPRAWY DYSCYPLINARNE
Ustala się następujące sankcje za naruszenia w zakresie dyscypliny wynikającej z przebiegu
meczu:
a) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego podczas meczu za niesportowe zachowanie
skutkuje wykluczeniem zawodnika z danego meczu,
b) zdyskwalifikowanie zawodnika przez sędziego meczu za wysoce niesportowe zachowanie skutkuje
wykluczeniem zawodnika z danego turnieju (decyzję o dyskwalifikacji podejmuje organizator
turnieju),
c) zdyskwalifikowanie zespołu przez sędziego meczu za niesportowe zachowanie skutkuje
wykluczeniem zespołu z danego turnieju,
d) udział nieuprawnionego zawodnika w zespole podczas meczu stwierdzony po weryfikacji
zawodników polegający na zamianie tożsamości z inną osobą lub udział zawodnika w dwóch
zespołach, skutkuje dyskwalifikacją zespołu w ramach danego turnieju, z jednoczesną weryfikacją
spotkań tego zespołu jako walkowery na korzyść zespołu przeciwnego,
e) w przypadku, kiedy w zespole zagrają nieuprawnieni/niezgłoszeni do danego turnieju zawodnicy
(-czki), drużyna zostanie automatycznie zdyskwalifikowana z całego cyklu turniejów,
a zawodnicy (-czki) nie będą posiadać prawa do zgłoszenia do innego zespołu,
f) pozostałe naruszenia w zakresie dyscypliny, za które uczestnicy imprezy będą karani
dyskwalifikacją:
• za wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych;
• za spożywanie na terenie imprezy alkoholu oraz zażywania środków odurzających
i psychotropowych,
• za załatwianie potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
• za zaśmiecanie terenu imprezy,
• za niszczenie infrastruktury stanowiącej integralną część wyposażenia turnieju (w skład
infrastruktury wchodzą wszystkie elementy wyposażenia turnieju, które zostały dostarczone
przez organizatora i są jego własnością).
• Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren imprezy (Teren imprezy to obszar wyznaczony
przez organizatora za pomocą dostępnych w tym zakresie znaczników - barierki, bandy
reklamowe oraz inne nośniki reklamodawców i sponsorów).

9. NAGRODY
* U17 Mężczyzn za I, II, III miejsce – medale i voucher w sklepie Spalding;
* U17 Kobiet za I, II, III miejsce – medale i voucher w sklepie Spalding;
* U15 Mężczyzn za I, II, III miejsce – medale i voucher w sklepie Spalding;
* U15 Kobiet za I, II, III miejsce – medale i voucher w sklepie Spalding;

Pula nagród rzeczowych to 7200 zł
I miejsce: voucher na kwotę 800,00 złotych
II miejsce: voucher na kwotę 600,00 złotych
III miejsce: voucher na kwotę 400,00 złotych

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu na potrzeby sprawnej i płynnej
organizacji pod warunkiem poinformowania wszystkich legalnie zgłoszonych uczestników
imprezy

Info

Info
Court types2 plastic tiles courts
Teams in event24
DateJun 19, 2021
LocationBełchatów, Powiat Bełchatowski, Lódzkie, Poland
AddressPlac Narutowicza 1A

Łódzki Związek Koszykówki 3x3

Organizer since

2020-03-06

Organized events

24

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more