SBA 3x3 TOUR 2021 - Lučenec

Lučenec, Banskobystrický kraj, Slovakia

Saturday, July 3, 2021

Overview

Overview

Vzhľadom na našu povinnosť dodržiavať protipandemické opatrenia, je každý hráč a návštevník povinný disponovať negatívnym Ag. testom nie starším ako 24h, alebo RT-PCR testom nie starším ako 72h. Výnimkou je potvrdenie o očkovaní, nie mladšie ako 21. dní od dátumu prvého očkovania.

NÁVŠTEVNÍKOM A HRÁČOM, KTORÍ SA NEBUDÚ VEDIEŤ PREUKÁZAŤ POTVRDENÍM O NEG. Ag./RT-PCR TESTE ALEBO CERTIFIKÁTOM O OČKOVANÍ POTVRDZUJÚCIM UPLYNUTIE VIAC AKO 21. DNÍ OD PRVEJ DÁVKY, NEBUDE UMOŽNENÉ HRAŤ NA TURNAJI A BUDÚ POŽIADANÍ O OPUSTENIE PRIESTOROV TURNAJA.

Viac informácií: https://korona.gov.sk/prevadzky-sluzby-a-hromadne-podujatia/

Due to our obligation to maintain anti-pandemic regulations, every player and visitor is required to have a negative Ag. test not older than 24h or RT-PCR test not older than 72h. Exception is a certificate of vaccination, issued no earlier than 21 days from the date of first vaccination.

VISITORS AND PLAYERS WHO WILL NOT BE ABLE TO PRESENT PROOF OF NEG. AG/RT-PCR TEST OR CERTIFICATE OF VACCINATION SHOWING PASSING MORE THAN 21 DAYS FROM THE FIRST VACCINATION DATE WILL NOT BE ALLOWED TO PLAY AND WILL BE ASKED TO LEAVE THE TOURNAMENT PREMISES.

More information at: https://korona.gov.sk/prevadzky-sluzby-a-hromadne-podujatia/

----

Slovenská basketbalová asociácia pre vás opäť pripravila SBA 3x3 Tour 2021. V ôsmich regionálnych kolách sa bude bojovať v kategóriách MUŽI, ŽENY, U18 CHLAPCI, U18 DIEVČATÁ. Do finále sa v mužskej kategórii prebojuje 16 tímov, vo zvyšných kategóriách po 6 tímov, na základe dlhodobého poradia v tabuľke. Finále v bratislavskej Eurovea bude zároveň turnajom na úrovni QUEST . (Aktuálne v štádiu riešenia vzhľadom na situáciu s COVID -19) Finále SBA 3x3 Tour sa zúčastní 16 najlepších teamov v mužskej kategórii na základe tabuľky po absolvovaní 5 regionálnych turnajov. V kategóriách ženy, U18 chlapci a dievčatá to bude 6 najlepších. Víťazstvo v jednom z turnajov nezaručuje finálovú účasť. Štartovné na jednotlivé podujatia je 30 € na družstvo v kategóriách Open (muži/ženy). V kategórii U18 sa štartovné neplatí. Štartovné posielajte na bankový účet číslo IBAN: SK73 1111 0000 0012 2590 4005, pod variabilným symbolom 332021 a do správy pre príjemcu uveďte názov teamu. Akceptovať budeme len družstvá, ktoré budú mať zaplatené štartovné dopredu, bankovým prevodom. Po obdržaní platby vám emailom záväzne potvrdíme účasť. Platba na mieste NEBUDE akceptovaná. Štartovné musí byť pripísané na účte najneskôr 3 dni pred konaním každého turnaja. V prípade problémov s platbou nás kontaktujte na 3x3@slovakbasket.sk alebo na sociálnych sieťach. Prize money: Muži : 500 €, 300 €, 200 € Ženy: 200 €, 100 €, 50 € Slovak basketball association is once again organizing SBA 3x3 Tour 2021. Categories MEN, WOMEN, U18 BOYS, U18 GIRLS will compete in five regional rounds; 16 teams from men category and 6 teams from all other categories (based on their long-term tour standings) will compete in the finals. Final in Bratislava – Eurovea will also be a QUEST class event. (currently pending due to COVID-19 situation) SBA 3x3 Tour final in Bratislava - Eurovea is by invitation only. Only 16 teams in Men category which participated in 5 regional tournaments will be invited, based on their overall tour point standing. Categories women, U18 Boys and girls will have 6 best teams. Winning one regional tournament does not guarantee final qualification. Registration fee for every tournament is 30 € per team for the OPEN category (Men/Women). Categories U18 are free of charge. Please send the registration fee via bank transfer and use the following details: IBAN SK73 1111 0000 0012 2590 4005 variable symbol 332021 SWIFT: UNCRSKBX bank address: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, registered office at Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, registered in the Companies Register of the District Court Bratislava I, Section: PO, File No.: 2310/B Also, please write the name of your team in the message for the receiver field. We will only accept teams who will have paid the registration fee in advance through bank transfer. After we receive your payment we will confirm your attendance by email. Payments in cash at the time of event will NOT be accepted. The payment needs to be deposited to our bank account no later than 3 days before each event. In case of any problems with payment please contact us at 3x3@slovakbasket.sk or through our social media. Prize money: Men : 500 €, 300 €, 200 € Women: 200 €, 100 €, 50 €

This event is part of a tour:

SBA 3x3 TOUR 2021

See other tour events

Info

Info
Court types3 plastic tiles courts
Teams in event28
DateJul 3, 2021
LocationLučenec, Banskobystrický kraj, Slovakia
AddressLucenec

Slovak Basketball Association

Organizer since

2014-05-21

Organized events

99

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Learn more